Atosiban Pharmidea

Atosiban 37.5mg/5ml, Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch