• Aloxi®

  Palonosetron HCL 0.25mg/5ml, Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

 • Bonasol® Once Weekly 70mg

  Aledronic Acid 70mg/10ml, Dung dịch uống

 • Cosmegen® Lyovac

  Dactinomycin 500mcg, Bột pha tiêm

 • Erwinase®

  L-asparaginase Erwinia 10,000 IU/vial, Bột đông khô pha tiêm

 • Fostimonkit® 150IU

  Urofollitropin (FSH) 150IU/ml, Bột và dung môi pha dung dịch tiêm

 • Fostimonkit® 75IU

  Urofollitropin (FSH) 75IU/ml, Bột và dung môi pha dung dịch tiêm

 • Grafalon®

  Anti-human T-lymphocyte immunoglobulin từ thỏ 100mg/5ml, Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền

 • Spectrila®

  L-asparaginase Recombinant 10,000 IU, Bột đông khô pha tiêm truyền

 • Erwinase®

  L-asparaginase Erwinia 10,000 IU/vial, Bột đông khô pha tiêm

 • Grafalon®

  Anti-human T-lymphocyte immunoglobulin từ thỏ 100mg/5ml, Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền

 • Spectrila®

  L-asparaginase Recombinant 10,000 IU, Bột đông khô pha tiêm truyền