Moxifloxacin

Moxifloxacin 400mg/250ml, Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch