Quy tắc Ứng xử trong kinh doanh là kim chỉ nam cho các tương tác giữa doanh nghiệp và xã hội. Chúng tôi đặt ra phương pháp tiếp cận và phát triển tiêu chuẩn riêng cho các quy tắc ứng xử đúng đắn cùng với các giá trị của công ty.

Bản quy tắc Ứng xử này nêu rõ những mong đợi của chúng tôi về hành vi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi nhân viên đối với công việc, đồng nghiệp, cấp trên, cổ đông, nhà cung cấp, với cả cộng đồng và xã hội. Nó được áp dụng cho tất cả những thành viên củaViệt Pháp bao gồm Ban Giám đốc, các Quản lý, Cán bộ công nhân viên của công ty.

Việt Pháp khuyến khích nhân viên xây dựng văn hóa giao tiếp cởi mở và tự do nêu lên những lo ngại về những hành vi sai trái có thể xảy ra. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong mọi thành viên tránh thể hiện sự xúc phạm cũng như tham gia vào các tranh chấp nghiêm trọng và làm mất trật tự tại nơi làm việc. Chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra một môi trường làm việc cởi mở, có tổ chức, chuyên nghiệp, tôn trọng và hợp tác cho tất cả nhân viên của chúng tôi.

 

Code of Business and Credo